DeviceSpecificChoiceTemplateBuilder.AppendLiteralString(String) Metoda

Definicja

Dodaje określoną zawartość literału do szablonu.Adds the specified literal content to a template. Ta metoda jest wywoływana przez strukturę strony ASP.NET.This method is called by the ASP.NET page framework. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void AppendLiteralString(System::String ^ text);
public override void AppendLiteralString (string text);
override this.AppendLiteralString : string -> unit
Public Overrides Sub AppendLiteralString (text As String)

Parametry

text
String

Zawartość literału, która ma zostać dodana do szablonu.The literal content to add to a template.

Dotyczy