Image.RaisePostBackEvent(String) Metoda

Definicja

Powiadamia obiekt Image zdarzenia ogłaszania zwrotnego.Notifies the Image object of a postback event. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 void RaisePostBackEvent(System::String ^ argument);
protected void RaisePostBackEvent (string argument);
member this.RaisePostBackEvent : string -> unit
Protected Sub RaisePostBackEvent (argument As String)

Parametry

argument
String

String, która reprezentuje opcjonalny argument zdarzenia do przekazanie do programu obsługi zdarzeń.A String that represents an optional event argument to be passed to the event handler.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też