Label Konstruktor

Definicja

Tworzy wystąpienie klasy Label.Creates an instance of the Label class. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 Label();
public Label ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też