MobileControl.DeviceSpecific Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia konstrukcję DeviceSpecific/Choice skojarzoną z kontrolką.Gets or sets the DeviceSpecific/Choice construct associated with the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::DeviceSpecific ^ DeviceSpecific { System::Web::UI::MobileControls::DeviceSpecific ^ get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::DeviceSpecific ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
public System.Web.UI.MobileControls.DeviceSpecific DeviceSpecific { get; set; }
member this.DeviceSpecific : System.Web.UI.MobileControls.DeviceSpecific with get, set
Public Property DeviceSpecific As DeviceSpecific

Wartość właściwości

DeviceSpecific

Konstrukcja DeviceSpecific/Choice skojarzona z kontrolką lub null, jeśli taka konstrukcja nie istnieje.The DeviceSpecific/Choice construct associated with the control, or null if no such construct exists.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też