MobileControl.IsVisibleOnPage(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca informację, czy formant jest widoczny na danej stronie formularza.Returns whether or not the control is visible on the given page of the form. Używane na potrzeby dzielenia formularzy.Used for form pagination. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 bool IsVisibleOnPage(int pageNumber);
public bool IsVisibleOnPage (int pageNumber);
member this.IsVisibleOnPage : int -> bool
Public Function IsVisibleOnPage (pageNumber As Integer) As Boolean

Parametry

pageNumber
Int32

Numer strony.The page number.

Zwraca

Boolean

trueJeśli formant jest widoczny na danej stronie formularza; w przeciwnym razie false .true if the control is visible on the given page of the form; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też