MobileControl.LastPage Właściwość

Definicja

Zwraca ostatnią stronę formularza, na którym jest wyświetlana określona kontrolka.Returns the last page of the form on which the specified control is displayed. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int LastPage { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int LastPage { get; set; }
member this.LastPage : int with get, set
Public Property LastPage As Integer

Wartość właściwości

Int32

Ostatnia strona formularza, na którym jest wyświetlana określona kontrolka.The last page of the form on which the specified control is displayed.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość jest używana na potrzeby dzielenia na strony.This property is used for form pagination.

Dotyczy

Zobacz też