MobileControl.MobilePage Właściwość

Definicja

Zwraca stronę zawierającą.Returns the containing page. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::MobilePage ^ MobilePage { System::Web::UI::MobileControls::MobilePage ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.MobileControls.MobilePage MobilePage { get; }
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.MobilePage : System.Web.UI.MobileControls.MobilePage
Public ReadOnly Property MobilePage As MobilePage

Wartość właściwości

MobilePage

Strona zawierająca.The containing page.

Atrybuty

Wyjątki

formant nie znajduje się w MobilePage .the control is not in a MobilePage. (Występuje tylko w czasie wykonywania).(Only occurs at run time.)

Uwagi

Ta właściwość jest podobna do właściwości Web Forms, Page z tą różnicą, że jest silnie wpisana.This property is similar to the Web Forms Page property except that it is strongly typed.

Dotyczy

Zobacz też