MobileControl.OnPageChange(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Dzieli formant na strony.Paginates a control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void OnPageChange(int oldPageIndex, int newPageIndex);
protected virtual void OnPageChange (int oldPageIndex, int newPageIndex);
abstract member OnPageChange : int * int -> unit
override this.OnPageChange : int * int -> unit
Protected Overridable Sub OnPageChange (oldPageIndex As Integer, newPageIndex As Integer)

Parametry

oldPageIndex
Int32

Zawiera numer indeksu bieżącej strony przed podziałem na strony.Contains the index number of the current page prior to pagination.

newPageIndex
Int32

Zawiera numer indeksu bieżącej strony po stronie podziału na strony.Contains the index number of the current page after pagination.

Uwagi

Gdy cała zawartość formantu nie może być jednocześnie wyświetlana na ekranie urządzenia do przeglądania, ta funkcja jest wywoływana, aby podzielić formant na strony.When all the contents of a control cannot be displayed on the browsing device's screen at once, this function is called to paginate the control. Numery indeksów są zależne od zera.The index numbers are zero-based.

Dotyczy

Zobacz też