MobileControl.OnRender(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Renderuje kontrolkę do określonego strumienia wyjściowego.Renders a control to the specified output stream. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void OnRender(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected virtual void OnRender (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
abstract member OnRender : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
override this.OnRender : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Protected Overridable Sub OnRender (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriter, w którym będzie renderowana zawartość.An HtmlTextWriter that will render the content.

Dotyczy

Zobacz też