MobileControl.ResolveUrl(String) Metoda

Definicja

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 System::String ^ ResolveUrl(System::String ^ relativeUrl);
public string ResolveUrl (string relativeUrl);
override this.ResolveUrl : string -> string
Public Function ResolveUrl (relativeUrl As String) As String

Parametry

relativeUrl
String

Adres URL, który ma zostać rozpoznany.The URL to be resolved.

Zwraca

String

Wartość określonego adresu URL.The value of the specified URL.

Dotyczy