MobileControlBuilder.GetChildControlType(String, IDictionary) Metoda

Definicja

Uzyskuje Type typu formantu odpowiadającego tagowi podrzędnemu.Obtains the Type of the control type corresponding to a child tag. Ta metoda jest wywoływana przez strukturę strony ASP.NET.This method is called by the ASP.NET page framework. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override Type ^ GetChildControlType(System::String ^ tagName, System::Collections::IDictionary ^ attributes);
public override Type GetChildControlType (string tagName, System.Collections.IDictionary attributes);
override this.GetChildControlType : string * System.Collections.IDictionary -> Type
Public Overrides Function GetChildControlType (tagName As String, attributes As IDictionary) As Type

Parametry

tagName
String

Nazwa tagu elementu podrzędnego.The tag name of the child.

attributes
IDictionary

Tablica atrybutów zawartych w kontrolce podrzędnej.An array of attributes contained in the child control.

Zwraca

Type

Type elementu podrzędnego określonego formantu.The Type of the specified control's child.

Dotyczy

Zobacz też