MobileControlsSection.SessionStateHistorySize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozmiar historii, która ma być używana do przechowywania stanu widoku aplikacji w sesji serwera.Gets or sets the size of the history to use to keep the application view state in the server session. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int SessionStateHistorySize { int get(); void set(int value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("sessionStateHistorySize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.IntegerValidator(MinValue=0)]
public int SessionStateHistorySize { get; set; }
member this.SessionStateHistorySize : int with get, set
Public Property SessionStateHistorySize As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar stosu historii.The size of the history stack. Wartość domyślna to 5.The default is 5.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też