ObjectList.Items Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję elementów na ObjectListItemCollection liście.Gets the collection of items in an ObjectListItemCollection list. Wartość domyślna jest pustą kolekcją.The default value is an empty collection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItemCollection ^ Items { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItemCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItemCollection Items { get; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Items : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItemCollection
Public Overridable ReadOnly Property Items As ObjectListItemCollection

Wartość właściwości

ObjectListItemCollection

Kolekcja elementów na liście obiektów.The collection of items in the object list.

Atrybuty

Uwagi

Można sprawdzić elementy w ObjectListItemCollection kolekcji, ale nie można modyfikować kolekcji.You can inspect the items in the ObjectListItemCollection collection, but you cannot modify the collection.

Dotyczy