ObjectList.Items Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję elementów z listy ObjectListItemCollection.Gets the collection of items in an ObjectListItemCollection list. Wartość domyślna jest pustą kolekcją.The default value is an empty collection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItemCollection ^ Items { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItemCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItemCollection Items { get; }
member this.Items : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItemCollection
Public Overridable ReadOnly Property Items As ObjectListItemCollection

Wartość właściwości

Kolekcja elementów na liście obiektów.The collection of items in the object list.

Atrybuty

Uwagi

Można sprawdzić elementy w kolekcji ObjectListItemCollection, ale nie można modyfikować kolekcji.You can inspect the items in the ObjectListItemCollection collection, but you cannot modify the collection.

Dotyczy

Zobacz też