ObjectListField.DataBindItem(Int32, ObjectListItem) Metoda

Definicja

Wiąże pole określonego elementu z odpowiednimi danymi.Binds the field of the specified item to its corresponding data. Wywoływana wewnętrznie przez ASP.NET.Called internally by ASP.NET. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void DataBindItem(int fieldIndex, System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItem ^ item);
public void DataBindItem (int fieldIndex, System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem item);
member this.DataBindItem : int * System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem -> unit
Public Sub DataBindItem (fieldIndex As Integer, item As ObjectListItem)

Parametry

fieldIndex
Int32

Wskazuje, która wartość danych w ObjectListItem do powiązania.Indicates which data value in the ObjectListItem to bind.

item
ObjectListItem

Element w ObjectList zawierający pola, do których chcesz utworzyć powiązanie.Item in the ObjectList containing the fields you want to bind to.

Wyjątki

określony DataField nie istnieje.the specified DataField does not exist.

Dotyczy

Zobacz też