ObjectListFieldCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Domyślny indeksator dla ObjectListFieldCollection klasy umożliwia wyszukiwanie dowolnych wartości funkcji według indeksu.The default indexer for the ObjectListFieldCollection class, allows the lookup of arbitrary capability values by index. Wszystkie właściwości mogą być dostępne według nazwy.Any of the properties can be accessed by name. Jednak zwrócona wartość będzie zawsze ciągiem (lub, null Jeśli nie jest zdefiniowany), a nie wartością bezpieczną typu.However, the returned value will always be a string (or null if not defined), rather than a type-safe value. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ default[int] { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ get(int index); };
public System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As ObjectListField

Parametry

index
Int32

Indeks elementu, który ma zostać pobrany.The index of the item to retrieve.

Wartość właściwości

ObjectListField

Ciąg reprezentujący wartość pola w określonym indeksie.A string representing the value of the field at the specified index.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też