PagedControl.ItemCount Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę elementów w kontrolce.Gets or sets the count of items in the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int ItemCount { int get(); void set(int value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public int ItemCount { get; set; }
member this.ItemCount : int with get, set
Public Property ItemCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów w formancie.The count of items in the control.

Atrybuty

Uwagi

Niestandardowa stronicowanie musi być włączona.Custom pagination must be enabled. Wartość domyślna to 0, co oznacza, że nie można używać stronicowania niestandardowego.The default is 0, indicating that you cannot use custom paging.

Jednostki używane dla elementu są zależne od kontrolki.The units used for an item depend on the control. Na przykład kontrolka List może używać elementów listy jako jednostek, podczas gdy kontrolka TextView może używać znaków.For example, a List control might use list items as units, whereas a TextView control might use characters.

Dotyczy

Zobacz też