StyleSheet.EnableViewState Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property bool EnableViewState { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override bool EnableViewState { get; set; }
member this.EnableViewState : bool with get, set
Public Overrides Property EnableViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli formant serwera utrzymuje stan widoku; w przeciwnym razie false.true if the server control maintains its view state; otherwise false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też