TextViewElement.Url Właściwość

Definicja

Zwraca adres URL tekstu.Returns the URL of the text. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Url { System::String ^ get(); };
public string Url { get; }
member this.Url : string
Public ReadOnly Property Url As String

Wartość właściwości

String

Adres URL tekstu.The URL of the text.

Dotyczy

Zobacz też