OutputCacheParameters.VaryByHeader Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozdzielany przecinkami zestaw nazw nagłówka używany do różnicowania wpisu pamięci podręcznej.Gets or sets a comma-delimited set of header names used to vary the cache entry. Nazwy nagłówków identyfikują nagłówki HTTP skojarzone z żądaniem.The header names identify HTTP headers associated with the request.

public:
 property System::String ^ VaryByHeader { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string VaryByHeader { get; set; }
member this.VaryByHeader : string with get, set
Public Property VaryByHeader As String

Wartość właściwości

String

Lista nagłówków, według której ma zostać zaróżna zawartość.A list of headers by which to vary the content.

Uwagi

Gdy ta właściwość jest ustawiona na wiele nagłówków, wyjściowa pamięć podręczna będzie zawierać inną wersję żądanego dokumentu dla każdego określonego nagłówka.When this property is set to multiple headers, the output cache contains a different version of the requested document for each specified header.

Dotyczy

Zobacz też