PostBackTrigger Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PostBackTrigger.Initializes a new instance of the PostBackTrigger class.

public:
 PostBackTrigger();
public PostBackTrigger ();
Public Sub New ()

Uwagi

Aby utworzyć nowy PostBackTrigger obiekt, należy użyć okna dialogowego edytora kolekcji UpdatePanelTrigger w projektancie lub w sposób <Triggers> deklaratywny utworzyć element w UpdatePanel kontrolce.To create a new PostBackTrigger object, use the UpdatePanelTrigger Collection Editor dialog box in the designer or create a <Triggers> element declaratively in the UpdatePanel control. Programistyczne Dodawanie PostBackTrigger formantów nie jest obsługiwane.Programmatically adding PostBackTrigger controls is not supported.

Dotyczy