BaseDataBoundControl.IsDataBindingAutomatic Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.Gets a value that indicates whether data binding is automatic.

protected public:
 property bool IsDataBindingAutomatic { bool get(); };
protected internal bool IsDataBindingAutomatic { get; }
member this.IsDataBindingAutomatic : bool
Protected Friend ReadOnly Property IsDataBindingAutomatic As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powiązanie danych jest automatyczne; w przeciwnym razie false .true if data binding is automatic; otherwise, false.

Uwagi

Powiązanie danych jest automatyczne, Jeśli kontrolka używa DataSourceID właściwości lub Jeśli kontrolka używa SelectMethod UpdateMethod DeleteMethod InsertMethod właściwości dla powiązania danych.Data binding is automatic if the control uses the DataSourceID property or if the control uses SelectMethod, UpdateMethod, DeleteMethod, or InsertMethod properties for data binding.

Dotyczy