CompositeDataBoundControl Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CompositeDataBoundControl.Initializes a new instance of the CompositeDataBoundControl class.

protected:
 CompositeDataBoundControl();
protected CompositeDataBoundControl ();
Protected Sub New ()

Uwagi

CompositeDataBoundControlKlasa jest klasą abstrakcyjną.The CompositeDataBoundControl class is an abstract class. Nie można utworzyć nowego wystąpienia tej klasy.You cannot create a new instance of this class.

Dotyczy

Zobacz też