DataBoundControl.DataSourceObject Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który implementuje IDataSource interfejs, który zapewnia dostęp do zawartości danych obiektu.Gets an object that implements the IDataSource interface, which provides access to the object's data content.

public:
 property System::Web::UI::IDataSource ^ DataSourceObject { System::Web::UI::IDataSource ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.IDataSource DataSourceObject { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DataSourceObject : System.Web.UI.IDataSource
Public ReadOnly Property DataSourceObject As IDataSource

Wartość właściwości

IDataSource

Obiekt z dostępem do jego zawartości danych.An object with access to its data content.

Atrybuty

Dotyczy