DataBoundControl.ItemType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę typu elementu danych dla powiązania danych o jednoznacznie określonym typie.Gets or sets the name of the data item type for strongly typed data binding.

public:
 virtual property System::String ^ ItemType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual string ItemType { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.ItemType : string with get, set
Public Overridable Property ItemType As String

Wartość właściwości

String

Nazwa typu modelu.The name of the model type.

Atrybuty

Uwagi

Ustawienie tej właściwości włącza Item wyrażenia i BindItem powiązania danych.Setting this property enables the Item and BindItem data-binding expressions.

Ustawienie tej metody powoduje automatyczne włączenie funkcji danych dynamicznych.Setting this method automatically enables Dynamic Data functionality.

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

Dotyczy