EntityDataSourceView.Deleted Zdarzenie

Definicja

Występuje po usunięciu obiektu ze źródła danych.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::EntityDataSourceChangedEventArgs ^> ^ Deleted;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangedEventArgs> Deleted;
member this.Deleted : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangedEventArgs> 
Public Custom Event Deleted As EventHandler(Of EntityDataSourceChangedEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<EntityDataSourceChangedEventArgs>

Dotyczy