EntityDataSourceView.Exception Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy walidacja kończy się niepowodzeniem w metodach częściowych lub gdy jest wywoływany wyjątek.

public:
 event EventHandler<System::Web::DynamicData::DynamicValidatorEventArgs ^> ^ Exception;
public event EventHandler<System.Web.DynamicData.DynamicValidatorEventArgs> Exception;
member this.Exception : EventHandler<System.Web.DynamicData.DynamicValidatorEventArgs> 
Public Custom Event Exception As EventHandler(Of DynamicValidatorEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DynamicValidatorEventArgs>

Dotyczy