EntityDataSourceView.ExecuteDelete(IDictionary, IDictionary) Metoda

Definicja

Wykonuje operację usuwania.

protected:
 override int ExecuteDelete(System::Collections::IDictionary ^ keys, System::Collections::IDictionary ^ oldValues);
protected override int ExecuteDelete (System.Collections.IDictionary keys, System.Collections.IDictionary oldValues);
override this.ExecuteDelete : System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary -> int
Protected Overrides Function ExecuteDelete (keys As IDictionary, oldValues As IDictionary) As Integer

Parametry

keys
IDictionary

Klucze jednostki do usunięcia.

oldValues
IDictionary

Wartości jednostki do usunięcia.

Zwraca

Int32

Liczba usuniętych wierszy; w przeciwnym razie -1, jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem lub liczba nie jest znana.

Dotyczy