EntityDataSourceView.ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments) Metoda

Definicja

Wykonuje operację wybierania.

protected:
 override System::Collections::IEnumerable ^ ExecuteSelect(System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ arguments);
protected override System.Collections.IEnumerable ExecuteSelect (System.Web.UI.DataSourceSelectArguments arguments);
override this.ExecuteSelect : System.Web.UI.DataSourceSelectArguments -> System.Collections.IEnumerable
Protected Overrides Function ExecuteSelect (arguments As DataSourceSelectArguments) As IEnumerable

Parametry

arguments
DataSourceSelectArguments

Argumenty operacji wybierania.

Zwraca

IEnumerable

Wynik operacji wybierania.

Dotyczy