FontUnit.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem reprezentuje wartość skrótu.A 32-bit signed integer that represents the hash code.

Dotyczy