LinqDataSourceView.UpdateParameters Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję parametrów, które są używane podczas operacji aktualizacji.Gets the collection of parameters that are used during an update operation.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::ParameterCollection ^ UpdateParameters { System::Web::UI::WebControls::ParameterCollection ^ get(); };
public System.Web.UI.WebControls.ParameterCollection UpdateParameters { get; }
member this.UpdateParameters : System.Web.UI.WebControls.ParameterCollection
Public ReadOnly Property UpdateParameters As ParameterCollection

Wartość właściwości

ParameterCollection

Kolekcja parametrów, które są używane podczas operacji aktualizacji.A collection of the parameters that are used during an update operation.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LinqDataSource.UpdateParameters Właściwość.For more information, see the LinqDataSource.UpdateParameters property.

Dotyczy

Zobacz też