ListView.ClientIDRowSuffixDataKeys Właściwość

Definicja

Pobiera wartości danych, które są używane do unikatowego identyfikowania każdego wystąpienia kontrolki powiązanej z danymi, gdy ASP.NET generuje ClientID wartość.Gets the data values that are used to uniquely identify each instance of a data-bound control when ASP.NET generates the ClientID value.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::DataKeyArray ^ ClientIDRowSuffixDataKeys { System::Web::UI::WebControls::DataKeyArray ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray ClientIDRowSuffixDataKeys { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ClientIDRowSuffixDataKeys : System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray
Public ReadOnly Property ClientIDRowSuffixDataKeys As DataKeyArray

Wartość właściwości

DataKeyArray

Wartości danych, które są używane do unikatowego identyfikowania każdego wystąpienia kontrolki powiązanej z danymi, gdy ASP.NET generuje ClientID wartość.The data values that are used to uniquely identify each instance of a data-bound control when ASP.NET generates the ClientID value.

Atrybuty

Dotyczy