ListView.IDataKeysControl.ClientIDRowSuffixDataKeys Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wartości danych, które są używane do unikatowego identyfikowania każdego wystąpienia kontrolki powiązanej z danymi, gdy ASP.NET generuje ClientID wartość.Gets a collection of the data values that are used to uniquely identify each instance of a data-bound control when ASP.NET generates the ClientID value.

property System::Web::UI::WebControls::DataKeyArray ^ System::Web::UI::IDataKeysControl::ClientIDRowSuffixDataKeys { System::Web::UI::WebControls::DataKeyArray ^ get(); };
System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray System.Web.UI.IDataKeysControl.ClientIDRowSuffixDataKeys { get; }
member this.System.Web.UI.IDataKeysControl.ClientIDRowSuffixDataKeys : System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray
 ReadOnly Property ClientIDRowSuffixDataKeys As DataKeyArray Implements IDataKeysControl.ClientIDRowSuffixDataKeys

Wartość właściwości

DataKeyArray

Kolekcja wartości pól danych.A collection of data-field values.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataKeysControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataKeysControl interface.

Dotyczy