ListView.IDataBoundListControl.SelectedDataKey Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt klucza danych, który zawiera wartość klucza danych dla wybranego wiersza w kontrolce powiązanej z danymi.Gets the data-key object that contains the data-key value for the selected row in a data-bound control.

property System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ System::Web::UI::WebControls::IDataBoundListControl::SelectedDataKey { System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ get(); };
System.Web.UI.WebControls.DataKey System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.SelectedDataKey { get; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IDataBoundListControl.SelectedDataKey : System.Web.UI.WebControls.DataKey
 ReadOnly Property SelectedDataKey As DataKey Implements IDataBoundListControl.SelectedDataKey

Wartość właściwości

DataKey

Obiekt, który zawiera wartość klucza danych dla wybranego wiersza w kontrolce powiązanej z danymi.An object that contains the data-key value for the selected row in a data-bound control.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IDataBoundListControl interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IDataBoundListControl interface.

Dotyczy