ListView.IPersistedSelector.DataKey Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość klucza danych dla wybranego rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.Gets or sets the data-key value for the selected record in a data-bound control.

property System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ System::Web::UI::WebControls::IPersistedSelector::DataKey { System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ get(); void set(System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ value); };
System.Web.UI.WebControls.DataKey System.Web.UI.WebControls.IPersistedSelector.DataKey { get; set; }
member this.System.Web.UI.WebControls.IPersistedSelector.DataKey : System.Web.UI.WebControls.DataKey with get, set
 Property DataKey As DataKey Implements IPersistedSelector.DataKey

Wartość właściwości

DataKey

Wartość klucza danych dla wybranego rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.The data-key value for the selected record in a data-bound control.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ListView wystąpienie jest rzutowane do IPersistedSelector interfejsu.It can be used only when the ListView instance is cast to an IPersistedSelector interface.

Dotyczy