ListViewPagedDataSource.MaximumRows Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę elementów do wyświetlenia na jednej stronie.Gets or sets the maximum number of items to display on a single page.

public:
 property int MaximumRows { int get(); void set(int value); };
public int MaximumRows { get; set; }
member this.MaximumRows : int with get, set
Public Property MaximumRows As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna liczba elementów do wyświetlenia na jednej stronie.The maximum number of items to display on a single page.

Dotyczy

Zobacz też