QueryableDataSource.TrackViewState Metoda

Definicja

Śledzi zmiany stanu widoku QueryableDataSource kontrolki, tak aby zmiany mogły być przechowywane w StateBag obiekcie dla kontrolki.Tracks view-state changes of the QueryableDataSource control so that the changes can be stored in the StateBag object for the control.

protected:
 override void TrackViewState();
protected override void TrackViewState ();
override this.TrackViewState : unit -> unit
Protected Overrides Sub TrackViewState ()

Dotyczy