Style.IsEmpty Właściwość

Definicja

Chroniona właściwość.A protected property. Pobiera wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Gets a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

protected public:
 virtual property bool IsEmpty { bool get(); };
public:
 virtual property bool IsEmpty { bool get(); };
protected internal virtual bool IsEmpty { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.IsEmpty : bool
Protected Friend Overridable ReadOnly Property IsEmpty As Boolean
Public Overridable ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli zbiór stanów nie ma zdefiniowanych elementów stylu; w przeciwnym razie false .true if the state bag has no style elements defined; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy