Style.ViewState Właściwość

Definicja

Pobiera zbiór Stanów, który zawiera elementy stylu.Gets the state bag that holds the style elements.

protected public:
 property System::Web::UI::StateBag ^ ViewState { System::Web::UI::StateBag ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected internal System.Web.UI.StateBag ViewState { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.ViewState : System.Web.UI.StateBag
Protected Friend ReadOnly Property ViewState As StateBag

Wartość właściwości

StateBag

Zbiór Stanów, który zawiera elementy stylu zdefiniowane w tym elemencie.A state bag that holds the style elements defined in it.

Atrybuty

Uwagi

Nazwa pola prywatnego dla zbioru Stanów jest uwzględniana wielkość liter.The private field name for the state bag is case sensitive.

Dotyczy