WizardNavigationEventArgs.NextStepIndex Właściwość

Definicja

Pobiera wartość reprezentującą indeks WizardStep obiektu, który Wizard będzie wyświetlany przez formant dalej.Gets a value that represents the index of the WizardStep object that the Wizard control will display next.

public:
 property int NextStepIndex { int get(); };
public int NextStepIndex { get; }
member this.NextStepIndex : int
Public ReadOnly Property NextStepIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość indeksu od zera reprezentująca WizardStep obiekt, który Wizard będzie wyświetlany w kontrolce.A zero-based index value that represents the WizardStep object that the Wizard control will display next.

Dotyczy

Zobacz też