Application.Resources Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolekcję zasobów zakresu aplikacji, takich jak style i pędzle.Gets or sets a collection of application-scope resources, such as styles and brushes.

public:
 property System::Windows::ResourceDictionary ^ Resources { System::Windows::ResourceDictionary ^ get(); void set(System::Windows::ResourceDictionary ^ value); };
[System.Windows.Markup.Ambient]
public System.Windows.ResourceDictionary Resources { get; set; }
public System.Windows.ResourceDictionary Resources { get; set; }
[<System.Windows.Markup.Ambient>]
member this.Resources : System.Windows.ResourceDictionary with get, set
member this.Resources : System.Windows.ResourceDictionary with get, set
Public Property Resources As ResourceDictionary

Wartość właściwości

ResourceDictionary

ResourceDictionaryObiekt, który zawiera zero lub więcej zasobów zakresu aplikacji.A ResourceDictionary object that contains zero or more application-scope resources.

Atrybuty

Przykłady

Ten przykład ilustruje sposób używania języka XAML wraz z zasobami zakresu aplikacji w celu utworzenia spójnego wyglądu wizualizacji.This example illustrates how to use XAML together with application-scope resources to create a consistent visual appearance. Pierwszy przykład pochodzi z pliku App. XAML; sekunda, z MainWindow. XAML.The first example is from App.xaml; the second, from MainWindow.xaml.

<Application
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  StartupUri="MainWindow.xaml"
  >

 <Application.Resources>
  <SolidColorBrush x:Key="BackgroundColor" Color="Yellow"></SolidColorBrush>
 </Application.Resources>

</Application>
<Window
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="ApplicationResourcesSnippetSample_XAML" 
  Height="300" 
  Width="300" 
  Background="{StaticResource BackgroundColor}"
  >
 <Grid>
  <!-- Additional XAML. -->
 </Grid>
</Window>

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawić zasób aplikacji w kodzie i XAML (w pliku App. XAML w projekcie WPF języka C# lub pliku Application. XAML w Visual Basic projekcie WPF).The following example shows how to set an application resource in code and XAML (in the App.xaml file in a C# WPF project or the Application.xaml file in a Visual Basic WPF project).

// Set an application-scope resource
Application.Current.Resources["ApplicationScopeResource"] = Brushes.White;
' Set an application-scope resource
Application.Current.Resources("ApplicationScopeResource") = Brushes.White
<Application
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  x:Class="SDKSample.App"
  StartupUri="MainWindow.xaml" 
  Startup="App_Startup" 
  Exit="App_Exit">
  <Application.Resources>
    <SolidColorBrush x:Key="ApplicationScopeResource" Color="White"></SolidColorBrush>
  </Application.Resources>
</Application>

Poniższy przykład pokazuje, jak uzyskać zasób aplikacji w kodzie.The following example shows how to get an application resource in code.

// Get an application-scope resource
Brush whiteBrush = (Brush)Application.Current.Resources["ApplicationScopeResource"];
' Get an application-scope resource
Dim whiteBrush As Brush = CType(Application.Current.Resources("ApplicationScopeResource"), Brush)

Uwagi

ResourcesWłaściwość może służyć do udostępniania zasobów między oknami i elementami aplikacji.The Resources property can be used to share resources across the windows and elements of an application. Ponadto Resources Właściwość jest uwzględniona w ścieżce wyszukiwania zasobów, która jest przesunięta w następujący sposób:Additionally, the Resources property is included in the resource lookup path, which is traversed in the following order:

 1. ElementyElements

 2. WindowsWindows

 3. Application.Resources

 4. SystemSystem

W związku z tym elementy interfejsu użytkownika mogą być powiązane z zasobami zakresu aplikacji.Consequently, user interface (UI) elements can bind to application-scope resources. Ponadto w przypadku zmiany zasobów system zasobów zapewnia, że właściwości elementu powiązane z tymi zasobami są automatycznie aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmiany.Additionally, if resources change, the resource system ensures that element properties which are bound to those resources are automatically updated to reflect the change.

Zasoby zakresu aplikacji zapewniają prosty sposób obsługi spójnego motywu w aplikacji.Application-scope resources provide a simple way to support a consistent theme across your application. Możesz łatwo utworzyć motyw w języku XAML przy użyciu Application.Resources znacznika.You can easily create a theme in XAML by using the Application.Resources tag. Jeśli jednak aplikacja obsługuje wiele motywów, które mogą zawierać dużą liczbę elementów motywu, można łatwiej zarządzać nimi przy użyciu jednego ResourceDictionary wystąpienia dla każdego motywu.However, if your application supports multiple themes, which may contain a large number of theme elements, it might be easier to manage them using one ResourceDictionary instance for each theme. W ten sposób można zastosować nowy motyw, ustawiając właściwość resources na odpowiednią ResourceDictionary .In this way, a new theme can be applied by setting the Resources property to the appropriate ResourceDictionary.

Istnieją dwa kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z programu Resources .There are two considerations to make when using Resources. Najpierw klucz słownika jest obiektem, dlatego należy użyć dokładnie tego samego wystąpienia obiektu, gdy oba ustawienia i pobierają wartość właściwości (należy zauważyć, że w kluczu jest rozróżniana wielkość liter przy użyciu ciągu).First, the dictionary key is an object, so you need to use exactly the same object instance when both setting and getting a property value (note that the key is case-sensitive when using a string). Po drugie, wartość słownika jest obiektem, dlatego podczas pobierania wartości właściwości należy skonwertować wartość na żądany typ.Second, the dictionary value is an object, so you will need to convert the value to the desired type when getting a property value.

Resources jest bezpieczny dla wątków i jest dostępny z dowolnego wątku.Resources is thread safe and is available from any thread.

Dotyczy