AutomationElementIdentifiers.RuntimeIdProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość, która zawiera identyfikator środowiska uruchomieniowego elementu.Identifies the property that contains the runtime identifier of the element.

public: static initonly System::Windows::Automation::AutomationProperty ^ RuntimeIdProperty;
public static readonly System.Windows.Automation.AutomationProperty RuntimeIdProperty;
 staticval mutable RuntimeIdProperty : System.Windows.Automation.AutomationProperty
Public Shared ReadOnly RuntimeIdProperty As AutomationProperty 

Wartość pola

AutomationProperty

Uwagi

Ten identyfikator jest używany przez dostawców automatyzacji interfejsu użytkownika.This identifier is for use by UI Automation providers. Aplikacje klienckie automatyzacji interfejsu użytkownika powinny używać równoważnego pola z AutomationElement .UI Automation client applications should use the equivalent field from AutomationElement.

Dotyczy

Zobacz też