AutomationPeer.GetAcceleratorKey Metoda

Definicja

Pobiera kombinacje klawiszy skrótów dla elementu, który jest skojarzony z elementem równorzędnym automatyzacji interfejsu użytkownika.Gets the accelerator key combinations for the element that is associated with the UI Automation peer.

public:
 System::String ^ GetAcceleratorKey();
public string GetAcceleratorKey ();
member this.GetAcceleratorKey : unit -> string
Public Function GetAcceleratorKey () As String

Zwraca

String

Klawisz skrótu.The accelerator key.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy