AutomationPeer.GetAccessKey Metoda

Definicja

Pobiera klucz dostępu dla elementu, który jest skojarzony z elementem równorzędnym usługi Automation.Gets the access key for the element that is associated with the automation peer.

public:
 System::String ^ GetAccessKey();
public string GetAccessKey ();
member this.GetAccessKey : unit -> string
Public Function GetAccessKey () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera klucz dostępu.The string that contains the access key.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy