AutomationPeer.GetControlledPeers Metoda

Definicja

Zapewnia automatyzację interfejsu użytkownika z listą elementów, których dotyczy lub które są kontrolowane AutomationPeer .Provides UI Automation with a list of elements affected or controlled by this AutomationPeer.

public:
 System::Collections::Generic::List<System::Windows::Automation::Peers::AutomationPeer ^> ^ GetControlledPeers();
public System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer> GetControlledPeers ();
member this.GetControlledPeers : unit -> System.Collections.Generic.List<System.Windows.Automation.Peers.AutomationPeer>
Public Function GetControlledPeers () As List(Of AutomationPeer)

Zwraca

List<AutomationPeer>

Lista elementów równorzędnych automatyzacji dla kontrolowanych elementów.A list of automation peers for the controlled elements.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy