AutomationPeer.GetLiveSettingCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca charakterystykę powiadomienia o aktywnym regionie.When overridden in a derived class, returns the notification characteristics of a live region. Wywoływane przez GetLiveSetting() metodę.Called by the GetLiveSetting() method.

protected:
 virtual System::Windows::Automation::AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore();
protected virtual System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore ();
abstract member GetLiveSettingCore : unit -> System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting
override this.GetLiveSettingCore : unit -> System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting
Protected Overridable Function GetLiveSettingCore () As AutomationLiveSetting

Zwraca

AutomationLiveSetting

Charakterystyka powiadomienia w regionie aktywnym.The notification characteristics of a live region.

Dotyczy