AutomationPeer.GetPositionInSetCore Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zapewnia automatyzację interfejsu użytkownika przy użyciu jednej wartości całkowitej, która opisuje położenie tego elementu w grupie lub zestawie.When overridden in a derived class, provides UI Automation with a one-based integer value that describes the position this element occupies in a group or set.

protected:
 virtual int GetPositionInSetCore();
protected virtual int GetPositionInSetCore ();
abstract member GetPositionInSetCore : unit -> int
override this.GetPositionInSetCore : unit -> int
Protected Overridable Function GetPositionInSetCore () As Integer

Zwraca

Int32

Jednostronicowa wartość całkowita, która opisuje pozycję zajmowaną przez ten element w grupie lub zestawie.A one-based integer value that describes the position this element occupies in a group or set.

Dotyczy