AutomationPeer.IsControlElement Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy element jest zrozumiały dla użytkownika jako interaktywny, czy jako udział w logicznej strukturze formantu w graficznym interfejsie użytkownika.Gets a value that indicates whether the element is understood by the user as interactive or as contributing to the logical structure of the control in the GUI.

public:
 bool IsControlElement();
public bool IsControlElement ();
member this.IsControlElement : unit -> bool
Public Function IsControlElement () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element jest kontrolką; w przeciwnym razie false .true if the element is a control; otherwise, false.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy