AutomationPeer.IsKeyboardFocusable Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy element może akceptować fokus klawiatury.Gets a value that indicates whether the element can accept keyboard focus.

public:
 bool IsKeyboardFocusable();
public bool IsKeyboardFocusable ();
member this.IsKeyboardFocusable : unit -> bool
Public Function IsKeyboardFocusable () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli element może akceptować fokus klawiatury; w przeciwnym razie false .true if the element can accept keyboard focus; otherwise, false.

Wyjątki

Jawne wywołanie tej metody jest obecnie w toku.A public call to this method is currently in progress.

Dotyczy