UIElementAutomationPeer.GetAcceleratorKeyCore Metoda

Definicja

Pobiera klucz akceleratora dla programu UIElement , który jest skojarzony z tym elementem UIElementAutomationPeer .Gets the accelerator key for the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetAcceleratorKey() .This method is called by GetAcceleratorKey().

protected:
 override System::String ^ GetAcceleratorKeyCore();
protected override string GetAcceleratorKeyCore ();
override this.GetAcceleratorKeyCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetAcceleratorKeyCore () As String

Zwraca

String

AcceleratorKey, Który jest zwracany przez GetAcceleratorKey(DependencyObject) .The AcceleratorKey that is returned by GetAcceleratorKey(DependencyObject).

Dotyczy