UIElementAutomationPeer.GetHelpTextCore Metoda

Definicja

Pobiera ciąg opisujący funkcjonalność UIElement , która jest skojarzona z tym elementem UIElementAutomationPeer .Gets the string that describes the functionality of the UIElement that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetHelpText() .This method is called by GetHelpText().

protected:
 override System::String ^ GetHelpTextCore();
protected override string GetHelpTextCore ();
override this.GetHelpTextCore : unit -> string
Protected Overrides Function GetHelpTextCore () As String

Zwraca

String

Ciąg, który zawiera wartość HelpText zwracaną przez GetHelpText(DependencyObject) .The string that contains the HelpText that is returned by GetHelpText(DependencyObject).

Uwagi

Zazwyczaj ciąg, który zwraca jest ten sam tekst, który zawiera formant w etykietce narzędzia.Typically, the string that returns is the same text that the control provides in the tooltip.

Dotyczy